ABBA will return with first new songs in 35 years.

بعد از ۳۵ سال با موزیک جدید

ABBA

گروه افسانه ای میگردند. این گروه ۴ نفره سوئدی در حالیکه بر روی تورِ واقعیت برای امسال کار

“time machine

مجازیشان به نام میکردند، در صفحه اینستاگرامشان از ساخت و رکورد ترانه های جدیدی خبر دادند که خودشان از این عمل به عنوان “یک تجربه بسیار لذتبخش” نام بردند. یکی از این دو ترانه جدید به قرار است توسط خودِ

I Still Have Faith In You

نام شخصیت های این گروه در ماه دسامبر بر روی شبکه های به صورت ویژه اجرا شود

BBC و NBC

تلویزیونی این گروه موسیقی در ادامه بیانیه شان گفتند: “ما شاید پا به سن  گذاشته باشیم، اما این موسیقی ها جدید هستند. و این یک حس

Agnetha, Benny

خوب است.” و در آخر امضای آشنای در انتهای آن می باشد.

jörn, Anni-Frid”

در سال ۱۹۸۲ بعد از ریلیز شدن آلبوم

ABBA

گروه موسیقی در سال ۱۹۸۱ و پس از اجرایی در برنامه

“The Visitors”

در دسامبر

The Late, Late Breakfast Show”

۱۹۸۲ از هم پاشید. آنها پس از آن برای ظاهر شدن در فیلم در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶ به

Mamma Mia!

یکدیگر پیوستند

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *