Behringer threatens Chinese blog that called them ‘shameless people’

انجمن شهر ممکن است اقدام قانونی علیه
Midifan
یکی از فناوری های پیشرفته موسیقی چین را دنبال کند
وبلاگ فناوری چینی اخطار نامه ای را به عنوان تهدید به اقذام قانونی توسط وکلا جهت بودجه صاحب کارخانه ی
Behringer
را دریافت کرد
این نامه مدعی این است که نظرات انتقادی
Midifan
از کلون های مصنوعی
Behringer
باعث آسیب دیدن جدی شهرت چهار مشتری که عبارتند از
(Uli Behringer, MUSIC Tribe Global Brands Ltd, Zhongshan Behringer Electronic Co., Ltd and Zhongshan Ouke Electronic Co., Ltd)
شده است
در این نامه تقاضا شده از
Midifan
که این مقاله های نقض کننده را حذف کرده و ظرف ۷ روز عذر خواهی کند و پس از آن اقدام قانونی آغاز خواهد شد

همانطور که
Cdm
اشاره کرد ، تهدید سازنده های موسیقی علیه مطبوعات بسیار نادر است ( اتهامات جنایی در چین میتواند منجر به ۳ سال زندان شود )

در سال گذشته میدیفان از اعتصابات در کارخانه های
Behringer
گزارش داده , که کارکنان به شرایط کاری نا امن اعتراض کردند
این ترجمه ی پاسخ میدیفان به تهدید های بهرینگر است

در اینجا به نمایندگی از
Midifan
من از چهار مدیر که به طور جدی صدمه دیده اند ، عذر خواهی بسیار محرمانه میکنم
1. عذر خواهی برای به کار بردن کلمه “سگ های خرچنگی” ، سگ با نمک دوست یک انسان است ، و سگ آن را کپی نمیکند .
2. عذر خواهی برای بیان “مردمان بی شرم “ زیرا بهرینگر یک شخص نیست و یک شرکت است ، این درست نبود ، متاسفم
3. عذر خواهی برای این ادعا که محصول بهرینگر سرقتی است ، بیانیه ی سیاسی درست ‘مرجع’ یا ‘ادای احترام’ است ، همه ی این اقدامات سرقتی نیست ، متاسفم

محصولاتی که در این مورد بودند ، کلون های
Roland’s TR-808, SH-101 and VP-330
مدار های ترتیبی
Pro-one & ARP Odyseey,
که همه ان ها در نمایشگاه
Schneidersladen’s Superbooth synth
در برلین در ماه
May
نمایش داده شدند
Midifan
توسط
Nan tang
یکی از بنیانگذاران
2nd Audio
اداره میشود .

ترجمه : آرام آشوری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *