CHECK OUT THIS ONLINE MUSEUM’S COLLECTION OF OVER 60,000 MUSICAL INSTRUMENTS

قطعاً شگفت آور است كه اين همه ابزار موسيقي مختلف در دنيا وجود داشته باشد. اگر باور نمي كنيد ميتوانيد سري به موزه آنلاين ابزار موسيقي يا

Musical Instrument Museums Online يا (MIMO)

بزنيد كه كلكسيون هاي بسياري از موزه هاي ابزارهاي موسيقي اروپا و آفريقا را در فرمتي ساده براي جستجو براي كاربر يكجا جمع كرده است.

MIMO

ديتابيسي با بيش از ٦٠ هزار ابزار موسيقي را بصورت ديجيتال و به همراه عكس و اطلاعات جالب درباره آنها ارائه مي كند.جدا از آلت هاي موسيقيِ مختلف بسيار،

MIMO

همچنين شامل بسياري از درام ماشين ها و سينتيسايزرهاي قابل توجه و برجسته اي ميباشد كه ميتواند براي خيلي از مورخان و كلكسيونرها بسيار جذاب باشند. از جمله اين نمونه اوليه از درام ماشين

Moog

مربوط به اوايل دهه ٧٠ كه در تصوير دوم مشاهده ميكنيد.

با توجه به اينكه اين آرشيو بسيار حجيم ميباشد، ميتوانيم بگوييم عملاً بي پايان است. شما ميتوانيد روزها وقت بگذرانيد و عكس هاي بسياري از ابزارهاي گمنام را در اين آرشيو ورق بزنيد. وسيله هايي كه قبل از آن به سختي ميتوانستيد تجسمشان كنيد، مانند اين كنسول سينتيسايزر تحقيقاتي مربوط به اواخر دهه ٦٠ كه در تصوير سوم ملاحظه ميكنيد.
براي رجوع به اين مجموعه جالب به اين آدرس ميتوانيد مراجعه كنيد:

http://www.mimo-international.com

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *