July 15, 2019

2019-07-15

EXPORT [Chapter 3]

    Meters دوستان عزیز امروز با یکی از حوصله سر بر ترین و در عین حال مهم ترین مباحث مهندسی صدا Meter, کنتور یا مصرف سنج برگشتیم تا درک بهتری از صداهایی که به هر نحوی ضبط کردیم یا ... Read More »

July 15, 2019 0