New ‘Blueprint’ poster lays out a detailed history of rave culture

پوستر چاپی که بیش از ۹۰۰ نام و مکان را شناسایی میکند در رنگ آبی و زرد موجود است

Dorothy
یک استودیوی هنری مستقر در انگلستان ، یک پوستر را طراحی کرده است که مردم و مکان هایی را که برای تاریخ و فرهنگ موسیقی رقص بسیار مهم است ، جشن میگیرد

Acid House Love Blueprint
تاریخ موسیقی رقص و موسیقی
Rave
یک پوستر ۶۰ در ۸۰ سانتی متر است که ویژگی بیش از ۹۰۰ دی جی ها ، هنرمندان ، برچسب ها، باشگاه ها، احزاب و دیگر نام های کلیدی و لحظات ار صحنه ، در نمودار مدار برای
Roland TB-303
این نسخه در نسخه های چاپی آبی و زرد در دسترس است

همانطور که
Wire
گرارش میدهد
Dorothy
که همچنین پوستر های
Blueprint
را برای هیپ هاپ طراحی کرده است، جایگزین موزیک الکترونیکی که کمتر
Rave – oriented
میباشد
برای این پروژه از ساکنان
Hacienda
Greg wilson and graeme park
کمک گرفته است

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *