June 12, 2018

2018-06-12

Ableton releases eight free creative tools for Live 10 Suite owners.

اِیبلتون یک دسته از اِفکت ها و ابزارها برای دارندگان Live 10 Suite به نام Creative Extensions ریلیز کرد. این پَک شامل هشت ابزارِ طراحی شده برای قابلیت های جدید صداسازی در آخرین ورژن از این DAW که چندی پیش ریلیز شد است که همگی آنها ... Read More »

June 12, 2018 0